بدون محدودیت اولین  سفر می باشد.

این کد برای ۸ هزار نفر اول می باشد.