این کد تخفیف بدون محدودیت اولین سفر می باشد.

این کد تخفیف فقط برای امشب فعال می باشد.

لازم به ذکر است این کد تخفیف برای ۱۵ هزار نفر اول فعال می باشد.