بدون محدودیت اول می باشد.

برای ۱۵ هزار نفر اول می باشد.

حداکثر تخفیف ۳ هزار تومان.