بدون محدودیت اولین سفر می باشد.

ویژه ای شهر قم می باشد.